ဌာနတော်.jpg
သန့်ရှင်းသောမီး (Susanna Min).jpg
အစဉ်ချီးမွမ်း.jpg
005 နိုးထမှုမြစ်.jpg
တိုး၍နားလည် ထပ်ဆင့်ခံစား.jpg
ကျွန်ုပ်၏အလိုအပ်ဆုံးဟာကိုယ်တော်သာ.jpg
ကောင်းကင်တံခါးဖွင့်လှစ်လျက်နေ.jpg
သခင့်ရဲ့အနား.jpg
လက်တော်ဝယ်.jpg
ကိုးကွယ်ရာနှလုံးသား.jpg
အနှိုင်းမဲ့သောယေရှု.jpg
Rise Up - DUMC.jpg
ကျွန်ုပ်၏အရာခပ်သိမ်း.jpg
ကျွန်ုပ်၏နေရာ.jpg
Burn.jpg
သခင့်အတွက်သီချင်း.jpg
ကိုယ်တော်မရှိလျှင်.jpg
ကောင်းကင်ဖခင်.jpg

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.