တေးဆို

မျိုးကြီး

မီးမီးခဲ

စံပီး

စင်ဒီ၊ ကြိုးကြာ

L. ဆိုင်းဇီ

စံပီး၊ ဂျေမိုး

SNO၊ ဟက်ကက်

L. လွန်းဝါ

N. ဆိုင်းလီ၊ ဇမ်နူး

စံပီး၊ ဆုန်သင်းပါရ်

ရေဗက္ကဝင်း

စံပီး

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.