တေးဆို

David Yone Moe

အယ်လ်ဇော်လ

လေးဖြူ

လေးလေးဝါး

အယ်လ်ဇော်လ

ထွဏ်းထွဏ်း

အယ်လ်ဇော်လ၊ ရတနာဦး

အယ်လ်ဇော်လ

စလောင်းလောင်း

ရတနာဦး

လေးဖြူ

စောခူဆဲ

ထွဏ်းထွဏ်း

အယ်ဆဲ

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.