တေးဆို

မျိုးကြီး၊ စံပီး

စံပီး

စံပီး

စံပီး၊ ချမ်းချမ်း

စံပီး

စံပီး

စံပီး

စံပီး

စံပီး၊ ဆုန်သင်းပါရ်

စံပီး

စံပီး

စံပီး

 

©2011- 2020 by Myanmar Gospel Songs Lyrics.