ကမ်းလက်.jpg

တေးဆို

စံပီး၊ မျိုးကြီး၊ ဂျေမိုး၊ နောနော်

စံပီး

မျိုးကြီး

ဂျေမိုး

နောနော်

စံပီး

L. လွန်းဝါ

ဂျေမိုး

နောနော်

စံပီး၊ ဂျေမိုး